ALAPADATOK

Projekt tervező kezdő dátuma: 2015.04.01.

A projekt tervezett befejezése: 2015.11.30.

 

Menedzsment

Projekt Szakmai vezetője: Prof. Dr. Szabó Szilárd

Projektmenedzser: Dr. Gombkötő Imre

Projekt Pénzügyi vezető: Szentirmai Zoltánné

 

 

Tisztelt Látogató!

A Miskolci Egyetem, mint az Észak-magyarországi Régió kiemelkedő felsőoktatási intézménye elkötelezett a tehetséges fiatalok felkutatása, felkarolása és gondozása, és ezeken keresztül a tudományos utánpótlás nevelés iránt, olyan komplex feltételeket teremtve, amelyek lehetőséget biztosítanak – kutatási tevékenységek végzése terén – a kutatói tevékenységbe aktívan bevonódni kívánók számára mind az egyéni, mind a közösségi fejlődésre.

Az Egyetem pályázatának célja a hosszútávon fenntartható kutatói utánpótlás nevelési mechanizmusok fejlesztése és kialakítása kiemelkedő képességű diákok és hallgatók bevezetésével a tudományos kutatói tevékenységbe, támogatásuk biztosításával, amelynek segítségével a tehetségek egyéni fejlődési lehetőséget kapnak, és - az oktatásban kialakulnak azok a folyamatok, amelyek a tehetségeket a kutatói pálya felé terelik. Fenti általános célokat a Miskolci Egyetem

(1) a tudomány és kultúra közvetítő szerepének erősítésével, a felsőoktatásba készülő generáció és szüleik megszólításával, számukra ismeretterjesztő és szemléletformáló programok szervezésével, a tudományos élet, mint sikeres élet felé nyitottabb gondolkodásmód kialakításával; 

(2) a tehetséges egyetemi hallgatók TDK tevékenységének fejlesztésével, a tudományos feladatok végzésére való felkészítésével és az eredményeik megfelelő fórumokon történő bemutatási lehetőségének erősítésével; 

(3) a doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztésével, a kiváló oktató-kutatók és ipari szakemberek doktori képzésbe való bevonásával, a nemzetközisítési gyakorlat honosításával, valamint a doktoranduszok által végzett kutatási munkák eredménységének növelésével, annak feltételrendszerének erősítésével kívánja elérni.

 

A projekt konkrét céljai

A tudományos képzés fenntartható támogatása a Miskolci Egyetemen, amely 3 jól elhatárolható, azonban szükségszerűen egybefonódó szinten szükséges, hogy megvalósuljon. Ennek érdekében az alábbi operatív célok fogalmazhatók meg:

  1. Szemléletformálás a fiatalabb (középiskolás) generáció körében, kutatói életpálya iránti motivációjuk növelése.
  2. A tehetséges egyetemi hallgatók önálló kutatási törekvéseinek támogatása.
  3. A doktorképzésben részt vevő hallgatók kutatásaihoz olyan feltételrendszer kialakítása, amely nagymértékben növeli a kitűzött céljaik elérését és tudományos sikerességüket.

 

A szakmai tevékenység rövid bemutatása

A projekt stratégiai és konkrét operatív céljait a meglévő és a korábbi években sikeresen kialakított, folyamatosan fejődő tehetséggondozási és motiváló struktúrák segítségével az alábbi 3 szinten képzeljük megvalósítani:

I. A BEMELEGÍTŐ – program (1) elsősorban a tehetséges, a kutatói életpálya után érdeklődő, a felsőoktatás előtt álló középiskolai diákokat megcélozva, pályaválasztásuk segítése, 

II. A START – program (2) a tehetséges és egyénileg is motivált egyetemi hallgatók kutatási készségeinek fejlesztése és sikeres önálló kutatási munka támogatása,

III. A BEFUTÓ – program (3) a doktori képzésben részt vevő hallgatók eredményességének elősegítése, a doktori képzés minőségének és színvonalának emelése.

A BEMELEGÍTŐ – program a tudomány, a tudományos életpálya népszerűsítésével a tudományos élet iránti motiváció erősítésével elsősorban a tehetséges, a kutatói életpálya után érdeklődő, a felsőoktatás előtt álló középiskolai diákokat célozza. A projekt (A) operatív céljának elérést biztosító eszköz. A programban konkrétan elvégzett tevékenységek

1.1. Beiskolázási portál fejlesztése és üzemeltetése

A beiskolázást támogató információs portál, amely egyaránt szól az intézmény képzéseit megcélzó diákoknak valamint szüleiknek is, hallgatók által kerül fejlesztésre és tartalommal való feltöltésre. A „hallgatói tartalomfeltöltés” hallgatók által történő megvalósítása segíti a generációk közötti kommunikációs „szakadékok” csökkentését, amely a próbaüzem után várhatóan tartósan hallgatói kezelésben megvalósuló beiskolázási felület maradna.

1.2. Virtuális 0. Évfolyam, online tehetséggondozó és tájékoztató felület továbbfejlesztése

A Virtuális 0 évfolyam keretében a felvételire való felkészüléshez kívánunk segítséget nyújtani azzal, hogy a Karok által meghirdetett egyetemi előkészítő kurzusokhoz kiegészítő elektronikus tanulás-támogatási felületet biztosítunk. Ezzel nemcsak azok számára növelhető a felkészülés hatékonysága, akik az eddigi hagyományos, tantermi képzésekben egyébként is részt vesznek, de olyanok számára is elérhetővé válnak ezek a korszerű tanulási lehetőségek, akik hátrányos helyzetben vannak, és különböző okokból nem tudnak részt venni jelenléti formában szervezett felkészítő képzésben.

1.3. Kutatói életpálya és szakmanépszerűsítő roadshow szervezése a régió nagyobb városainak és településeinek középiskoláiba

A Miskolci Egyetem képzéseit és a tudományos életpályát az ME által oktatott és kutatott területeken hivatott bemutatni, nemcsak Miskolc és vonzáskörzete, de a régió nagyobb városaiban is, mint Gyöngyös és Nyíregyháza. A roadshow az un. házhoz megy az Egyetem koncepciónak megfelelően közvetlenül éri el a középiskolai diákokat, a rendezvény nem csupán orientációs, hanem tájékozódó, a tehetséges diákokat szűrő funkciót is betölt.

1.4. Kapcsolódás a Kutatók Éjszakája programokhoz a tudomány népszerűsítése céljából

A Kutatók éjszakája programsorozat keretében olyan tudományt népszerűsítő rendezvényeket /programokat szervezünk, amelyeken a tudományt magát, a kutatót, mint embert, a kutatói életpályát is bemutatják, népszerűsítik. A rendezvény lehetőséget ad hallgatói csoportoknak saját tudományos eredményeiket, kutatásukat a közönségnek bemutatni, miközben személyes élményeiket is átadják a rendezvényre látogató középiskolásoknak és szüleiknek. A rendezvény keretében a Campuson kívül, Miskolci helyszínt is tervezünk.

1.5. Kapcsolódás a Miskolci Egyetem nyílt napi programjaihoz orientációs programokkal

A Nyílt nap rendezvény keretében elsősorban kari szervezésű, az adott szakterületet jellemző képzési és kifutási, kutatói életpálya modelleket mutatunk be. Az intézménybe látogató diákok az 1.3. Roadshow tevékenység kapcsán közvetlenül és megszólításra kerülnek. A rendezvény ekkor is lehetőséget ad hallgatói csoportoknak saját tudományos eredményeiket, kutatásukat a középiskolásoknak bemutatni, miközben személyes élményeiket is átadják a rendezvényre látogató közönségnek.

1.6. Integrált kommunikációs tevékenység

A projekt céljaival és az abban megvalósuló tevékenységekhez kapcsolódó kommunikációs tevékenység és a kötelező disszeminációs elemek megvalósítása.

A START – program (2) fő célja a tehetséges és egyénileg is motivált hallgatók kutatási készségeinek fejlesztésével és sikeres önálló kutatási munkájának támogatásával intézményi K+F és TDK tevékenységbe kapcsolásával növelni e hallgatók elhivatottságát az intézményen folyó doktori képzésekbe való bekapcsolódásra. A program során lehetőség nyílik a kutatási feltételrendszer megteremtésére, kutatás módszertani fejlesztésre valamint a diák és témavezetőjének motivációjára is a feltételrendszer megteremtésével, valamint a nemzetközisítésben rejlő potenciálok kihasználásával. A projekt (B) operatív céljának elérést biztosító eszköz. A programban konkrétan elvégzendő tevékenységek:

2.1. Mentor Program

A hallgatóknak szóló mentor program több elemet valósít meg. Ezek közül kiemelten hallgatói bevonással zajlanak azok a mentor programok, ahol OTDK díjazott hallgatók mentorállnak fiatalabb, egyéni kutatói tevékenységbe még be nem kapcsolódott, de arra motivált hallgatókat kerekasztal beszélgetések, előadások keretében. Ehhez kapcsolódnak hasonló kerekasztal beszélgetések az un. „Hogyan Tovább?” alprogramban, amelyeket azonban már a doktori képzésben résztvevő hallgatók szerveznek és tartanak, Ők bekapcsolódnak a témavezetői gyakorlatba. Szintén fontos megemlíteni azt, hogy a tevékenység keretében szervezünk modern irodalomkutatási gyakorlatról és a hallgatók önálló pályázati lehetőségeiről tájékoztató előadásokat, azért, hogy az arra érdemes hallgatók a jó pályázási gyakorlat elsajátításával sikeresen pályázhassanak olyan forrásokra, amelyekkel saját kutatásukat finanszírozhatják, esetleg külföldi időszakos kutatási ösztöndíjat nyernek el. A témavezetők segítségével a TDK konferenciára való felkészülés szintén e tevékenység keretében valósul meg.

2.2. TDK motivációs stratégia

A tevékenység keretében nagyszámú hallgató bevonásával felmérést végzünk a hallgatók körében az önálló TDK tevékenység keretében végzett kutatási motiváltságukról annak érdekében, hogy motiválásuk főbb jellemzőit megismerjük, s így a TDK dolgozatok hosszútávon növekvő számának biztosítására alkalmas stratégia készülhessen.

2.3. TDK konferencia szervezése

Hallgatók saját kutatásaikat mutatják be nyilvános tudományos rendezvény keretében. A díjazottak folytatják a korábbi időszakban elkezdett mentorálási tevékenységüket.

A BEFUTÓ – program (3) a doktori képzésben részt vevő hallgatók eredményességének elősegítése, a doktori képzés minőségének és színvonalának emelése. A projekt (C) operatív céljának elérést biztosító eszköz. A programban konkrétan elvégzendő tevékenységek

3.1. Pre-, és Posztdoktori programok

A doktorandusz képzés végén a képzést és a képzéssel járó ösztöndíjat elhagyva olyan predoktori támogatás nyújtása, amely a tehetséges, sikeres kutató számára a további kutatás lehetőségét teremti meg, anyagi támogatás, asszisztencia, laboratóriumi anyagok biztosításával, adatbázisokhoz és szoftverekhez, szakirodalomhoz való hozzáféréssel, konferenciára utazásának támogatásával annak érdekében, hogy a végzett doktorandusz mielőbb elérje a doktorjelölt szintet. A doktori fokozatott szerzett kutatók intézményen belül tartására posztdoktori támogatást valósítunk meg hasonló tartalmi elemekkel.

3.2. Doktoranduszi K+F tevékenység támogatása

A doktorandusz képzés során a tehetséges, sikeres doktorandusz tovább kutatási lehetőségét teremti meg, támogatás, asszisztencia, laboratóriumi anyagok, adatbázisokhoz és szoftverekhez, szakirodalomhoz való hozzáféréssel, konferenciára utazásának támogatásával annak érdekében, hogy kutatásának eredményessége és színvonala emelkedjen. Az ily módon a fejlesztésbe bekapcsolt doktorandusz részt vesz továbbá a START – program 2.1. Mentor programjaiban.

3.3. Tudnak Valamit! program

A TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0008 konstrukcióban elindított előadás sorozat lehetőséget teremt kiváló oktató kutató, illetve vállalati, gyakorlati szakemberek meghívására nagyformátumú előadások tartására, ahol a célközönség elsősorban ezen pályázat közvetlen célcsoportjai.

3.4. Hálózatosodás más intézményekkel

A doktori iskolák koordinálásával olyan intézmények közötti kutatási együttműködések kezdeményezése és elindítása, ahol a partner intézmény bekapcsolódik jelen projekt által nyújtott szolgáltatásokba, programokba, valamint a projekt célcsoportja részt vesz a partner intézmény hasonló programjaiban

 

Kedvezményezett: Miskolci Egyetem

Megítélt támogatás: 159.600.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás időtartama: 2015.04.01. - 2015.11.30.

 

A TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0003 jelű projekt a Szechenyi2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg